21. การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ข้อมูลตัวชี้วัด “การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย”

การใช้พลังงานหมุนเวียน ใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 13,768 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 13,129 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 15.44 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.84 ต่อปี (ตารางที่ 2.9) (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 5,872 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 29.24 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 8,298 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ร้อยละ 14.56 (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ * รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

– พลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง และพลังงานคลื่น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562)

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล